اوراق قرضه و صکوک چیست و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

اوراق قرضه و صکوک نوعی ابزارهای مالی هستند که تفاوت آن ها در اسلامی و غیر اسلامی بودن آن است.

اوراق قرضه  و صکوک نوعی ابزارهای مالی هسند که در بازار سرمایه مورد معامله قرار می گیرند. در کشورهای اسلامی اوراق قرضه به دلیل داشتن بهره نوعی ربا محسوب  شده و حرام است بر این اساس بانکداری اسلامی برای رفع این مسئله اوراق قرضه ای با نام صکوک منتشر کرد.

صکوک و انواع آن

صکوک نوعی اوراق بهادار و پشتوانه مالی است که دارای ارزش است و ارزش آن بر اساس سفته و بهره نیست بلکه نوعی اوراق بهادار است که ارزش ذاتی دارد. نام این اوراق بهادار ریشه عربی دارد و از صک به معنای چک گرفته شده است.

صکوک انواع مختلفی دارد که یکی از مهمترین آن ها صکوک اجاره است. صکوک اجاره نوعی پشتوانه مالی ارزشمند است که صاحب آن می تواند مالک بخشی از یک دارایی باشد. ارزش صکوک برای دارنده آن منافعی دارد که این منافع در یک قرارداد واگذاری آن نوشته شده است. برای انتشار و واگذاری صکوک اجاره ۳ شخص حقوقی یا حقیقی نقش دارند: بانی، واسط، امین

بانی در صکوک اجاره شخص حقوقی است که این صکوک را منتشر کرده است و هدفش از انتشار صکوک اجاره تامین مالی بوده است

واسط یک شخص حقوقی است که واسطه ای میان امین و بانی برای انتقال دارایی و بستن قرارداد صکوک اجاره است.

امین به شخصی حقوقی یا حقیقی می گویند که دریافت کننده صکوک اجاره از بانی است.

اوراق قرضه

اوراق قرضه نوعی اوراق بهادار است که براساس قرض و بهره منتشر می شود. درواقع اوراق قرضه نوعی ابزار مالی برای نشان دادن تعهد بدهی است و این اوراق قابلیت معامله شدن دارد، در اوراق قرضه مبلغ وام و سود دریافتی در تاریخ معین شده نوشته شده است..در بانکداری اسلامی به دلیل بهره داشتن اوراق قرضه و ربا دانستن آن، استفاده از آن حرام است.

تفاوت اوراق قرضه و صکوک

صکوک نشان دهنده مالکیت دارایی است درحالی که اوراق قرضه ابزار مالی نشان دهنده تعهد بدهی است. درواقع اوراق قرضه رابطه میان وام دهنده و وام گیرنده است درحالی که صکوک مالکیت یک دارایی را به با شرایط خاصی به امین خود می دهد.

دارایی هایی که در صکوک معامله می شوند باید اسلامی باشند اما در اوراق قرضه این شرط وجود ندارد.

اعتبار صکوک بر اساس ارزش دارایی سنجیده می شود اما اعتبار اوراق قرضه بر اساس صادر کننده و حتی سفته بازی ها شکل می گیرد.

در صکوک دارایی می تواند افزایش ارزش داشته باشد اما در اوراق قرضه بدهی اصلی تغییر نمی کند.