آشنایی با انواع صورت‌های مالی در بورس

صورت‌‎های مالی اسنادی هستند برای درج تمامی فعالیت‌های اقتصادی شرکت تا در راستای شفافیت در معرض عموم قرار بگیرند. شرکت‌ها طبق قوانین در مسیر شفافیت اطلاعاتی می‌بایست تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را جزء به جزء در معرض عموم قرار بدهند تا هم سهامداران این شرکت‌ها و سایر افراد در چند و چون فعالیت شرکت قرار بگیرند.

کاربرد دیگر صورت‌های مالی ارائه تحلیل است. تحلیل‌گران از طریق این صورت‌های مالی دست به تحلیل داده‌های مختلف اقتصادی شرکت‌ها می‌زنند. این داده‌های تحلیلی در سطح مختلفی جریان دارند به این معنی که برخی از آنها مستقیما از این صورت‌های مالی استخراج می‌‌شوند و برخی دیگر از آنها با واسطه به دست می‌آیند. صورت‌های مالی برحسب اینکه چه اطلاعاتی از یک بنگاه اقتصادی را پوشش دهند به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. با توجه به متنوع بودن فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها صورت‌های مالی جهت پوشش این فعالیت‌ها به صورت جزء نیز متنوع هستند که شامل چهار دسته کلی می‌شوند: ۱٫ ترازنامه، ۲٫ صورت‌حساب سود و زیان، ۳٫ صورت جریان وجوه نقد و ۴٫ صورت سود و زیان جامع .