"هفته‌نامه تحلیلی سهامدار"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید

Risk Manegment

Risk management occurs everywhere in the realm of finance. It occurs when an investor buys Treasury bonds over corporate bonds, when a fund manager hedges his currency exposure with currency derivatives, and when a bank performs a credit check on an individual before issuing a personal line of credit. Stockbrokers use financial instruments like options and futures, and money managers use strategies like portfolio and investment diversification to mitigate or effectively manage risk.