Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

" آموزه‌های معامله‌گری و تحلیل‌گری"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید،

"کلامی از جنس مدیریت، اقتصاد و مالی"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید

"با من بیشتر آشنا شوید"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید.

"کاوش در داده‌های مالی و اقتصادی"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید